Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Het Hobbelpaardje: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Het Hobbelpaardje en de klant waarop Het Hobbelpaardje deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Het Hobbelpaardje, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de producten:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Het Hobbelpaardje in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

 

Over de bestelling:
Het Hobbelpaardje levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Het Hobbelpaardje zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Over het retourneren van zendingen/producten:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons schriftelijk per post, fax of e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Het Hobbelpaardje over de staat van de produkten, wordt binnen 5 werkdagen het geld van de koper teruggestort.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Producten die uit de verpakking zijn gehaald en knuffeldieren kunnen niet geretourneerd worden.

Over de levering:
Het Hobbelpaardje doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Indien Het Hobbelpaardje een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan een week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van de termijn dient de klant Het Hobbelpaardje schriftelijk in gebreke te stellen.

De bestellingen worden verstuurd met Post.nl. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

Over het versturen:
Het Hobbelpaardje draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant of derden in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Het Hobbelpaardje gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Over de garantie:
Het Hobbelpaardje garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Het Hobbelpaardje op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Het Hobbelpaardje eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Het Hobbelpaardje overgenomen.

Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. De maximale verzendkosten die Het Hobbelpaardje eventueel vergoedt is € 6,75 (basis pakketprijs Postnl). Indien er extra verzendkosten voor het retourneren worden gemaakt doordat de klant dit aangetekend verzendt, komen de extra gemaakte verzendkosten voor rekening van de klant.

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 7 dagen na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Het Hobbelpaardje of het artikel vervangen wordt.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Het Hobbelpaardje is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Het Hobbelpaardje is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Het Hobbelpaardje geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Het Hobbelpaardje. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Het Hobbelpaardje.

Over terugbetalingen:
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Het Hobbelpaardje gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Over Privacy:
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Het Hobbelpaardje. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

Het Hobbelpaardje verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Het Hobbelpaardje geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich akkoord met bovenstaande.

Privacy Statement:

Alle persoonlijke gegevens die door  Het Hobbelpaardje  worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard en behandeld worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier  openbaar gemaakt  worden. Alle informatie die je aan Het Hobbelpaardje verstrekt, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Het Hobbelpaardje, is het mogelijk maken om de aangeschafte/ bestelde artikelen uit te kunnen leveren en het kunnen voeren van een juiste en volledige administratie. Het verzenden van onze nieuwsbrief behoort ook hiertoe.

De enige gegevens die wij registreren in de administratie van de (web)winkel, zijn de naam, adres, telefoonummer en email adres gegevens die opgegeven zijn tijdens het aanmaken van een bestelling in de winkel of via onze website en/of het aanvragen van onze nieuwsbrief.

De gegevens verkregen voor een bestelling bewaren wij tot maximaal 1 maand na een afgehandelde bestelling.

De gegevens verkregen voor een nieuwsbrief bewaren wij gedurende de contractperiode die wij hebben met CCVshop.nl tenzij een abonnee voor een nieuwsbrief zich afmeldt. Deze gegevens zijn dan ook direct in onze administratie verwijderd.  

NB: Bankrekening nummers, creditcard gegevens of andere zaken die met betalingen te maken hebben worden NIET bewaard in onze webwinkel administratie.